Asielrecht

De term asiel komt van het Griekse woord 'asulon' en betekent iets als 'plaats waar niet geroofd wordt', een 'vrijplaats'. Onder 'asiel' verstaan we nu een toevluchtsoord dat bescherming biedt tegen gevaren en vervolging.

Het recht om asiel aan te vragen staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 14. 
In het Vluchtelingenverdrag uit 1955 is dat recht om asiel aan te vragen verder uitgelegd. Er staat dat een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zijn land moet verlaten, in een ander land asiel moet worden verleend.

In de politiek, de media en onder de burgerij is bij tijd en wijle onrust over het aantal vluchtelingen dat asiel vraagt in Nederland. Van alle asielzoekers die naar het westen komen wordt meer dan de helft na onderzoek niet erkend als vluchteling en teruggestuurd.


Over asiel en over kinderen, die naar Nederland zijn gevlucht

next 3-45