Inleiding

De Verenigde Naties kunnen het takenpakket, zoals in het handvest vastgelegd, niet uitvoeren zonder een internationaal rechtsstelsel van verdragen en overeenkomsten. Dat stelsel is van wezenlijk belang bij het bevorderen van economische en sociale ontwikkeling en van de internationale vrede en veiligheid. De onderlinge relaties tussen staten worden in grote mate bepaald door VN-verdragen.

De VN heeft daarbij voortgeborduurd op bestaand werk, zoals de verdragen van Genève op het gebied van oorlogsrecht, of de afspraken op het gebied van arbeid van de ILO, maar op veel vlakken ook pionierswerk verricht. In de canon is een aantal vensters besteed aan activiteiten die ontplooid zijn tegen misdaad, drugshandel en corruptie. Of aan regelgeving omtrent het gebruik van oceanen.

De VN heeft daarbij de taak zorg te dragen voor de handhaving van de regels, vandaar de aandacht voor het Internationaal Gerechtshof, VN-tribunalen en Pieter Kooijmans, voormalig rechter bij het Gerechtshof.


justice without borders
0-45