Wij, de volken van de Verenigde Naties,

vastbesloten
komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en 
opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en
omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen.

en te dien einde
verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en . .

. . onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en . . .

 
zuid-soedan geaccepteerd als 193e lid vn

. . . door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en . .

. . gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken, verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en . .

volgende 0agl 45